static banner static banner

บริการ B2B ของเรา

top-bg-plus-image

บริการสำหรับ ลูกค้าองค์กร

บริการต่างๆ
slide effect
บริการต่างๆ
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่
บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
บริการห้องพยาบาล ณ สถานประกอบการ
สวัสดิการคู่สัญญารักษาพยาบาล
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกพันธมิตรทางธุรกิจ
บริการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

โรงพยาบาลมิตรไมตรี พร้อมให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU)
ซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ พร้อมด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่แบบกลุ่ม ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และยังสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ
gray-content
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประกอบด้วย
1. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ผ่านสิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น
2. บริการเอกซ์เรย์ ด้วยรถเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
3. บริการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสายตาอาชีวอนามัย
4. บริการตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ ขา และหลัง
5.
6. บริการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
7. บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
8. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โดยทำการรวมเล่มรายงานสรุปผลการตรวจ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. เล่มผลรวม (เล่มใหญ่) สำหรับส่งให้บริษัท
2. เล่มผลรายบุคคล (เล่มเล็ก) สำหรับส่งให้พนักงานแต่ละคน
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมิตรไมตรี
gray-content
บริษัท ที แอนด์ เอ็ม พลาส จำกัด
46 คน
gray-content
บริษัท ซีเค บอร์ไพล์ จำกัด
59 คน
gray-content
68 คน
gray-content
บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด
231 คน
gray-content
บริษัท ที แอนด์ เอ็ม พลาส จำกัด
46 คน
gray-content
บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด
87 คน
gray-content
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
62 คน
gray-content
บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย)จำกัด
39 คน
gray-content
บริษัท อีสเทิร์น คอนแทรคเตอร์ จำกัด
206 คน
gray-content
71 คน
gray-content
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
212 คน
gray-content
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
40 คน
gray-content
บริษัท สามเค รีไซเคิล จำกัด
32 คน
gray-content
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1,048 คน
gray-content
3 คน
นอกจากนี้ mmt เรายังพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลมิตรไมตรี โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (mmt HEALTH CENTER) เป็นบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE
สถานที่โอ่โถง สะอาด เป็นส่วนตัว

บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

ให้บริการฉีดวัคซีนแบบกลุ่ม เพื่อป้องกันโรคโดยพยาบาลวิชาชีพ
เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยให้บริการถึงบริษัทของท่าน พร้อมมีบริการแพทย์ดูแลขณะฉีดวัคซีน และมีบริการรถพยาบาล Standby ถ้าหากทางบริษัทต้องการ

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัททุกแห่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่มีความพร้อมในด้านร่างกาย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือเพื่อการสรรหาพนักงานที่มีสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ และเป็นการป้องกันโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดการสูญเสียทั้งในเรื่องของเวลาการทำงาน ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายในแต่ละปีโดยไม่จำเป็นอีกด้วย โดยมิตรไมตรีคลินิก สามารถให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานแบบกลุ่ม โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกเข้ารับบริการได้ทุกสาขา

บริการห้องพยาบาล ณ สถานประกอบการ

พร้อมให้บริการเพื่อช่วยให้ห้องพยาบาลประจำสถานประกอบการ โรงงาน หรือบริษัท มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างเป็นมืออาชีพ และช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการสต๊อกยา
1. บริการจัดหาทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม และบริการจัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับสต๊อกในห้องพยาบาลประจำสถานประกอบการ โดยมีทีมงานพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตลอดอายุสัญญา
2. บริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ Application mmt telemedicine เพื่อการตรวจประเมินเบื้องต้น พร้อมคำวินิจฉัย การสั่งจ่ายยา รวมถึงการจัดส่งยา (กรณีห้องพยาบาลไม่สต๊อกยา) รวมถึงบริการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับการให้ข้อมูลแพทย์เพื่อประกอบการประเมินอาการ ณ ห้องพยาบาล เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และเครื่องวัดระดับน้ำตาล โดยอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นระบบ IOT ส่งต่อข้อมูลเข้าระบบ Application mmt telemedicine โดยอัตโนมัติ
3. ระบบการจัดการห้องพยาบาลสำหรับสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม การเก็บข้อมูลพนักงาน / ผู้ป่วย การสต็อกยา การเบิกจ่ายยา เพื่อให้พนักงานใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลข้างเคียง และจัดทำสรุปรายงานการใช้ห้องพยาบาลแต่ละเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย มีการบริหารระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย การลงบันทึกการใช้งานประจำวัน บันทึกการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รายการยาประจำเดือนสามารถนำข้อมูลมาเรียกดูย้อนหลังได้
4. บริการจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. บริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยรถขนย้ายขยะติดเชื้อ จากบริษัทคู่สัญญา* (บริษัท ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์การเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับใบอนุญาตการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติตเชื้อจากหน่วยราชการท้องถิ่น)
6. บริการประสานงานส่งต่อพนักงาน / ผู้ป่วย เป็นบริการติดต่อประสานงาน เพื่อนำส่งพนักงาน / ผู้ป่วย ไปยังสถานพยาบาลคลินิก หรือโรงพยาบาลที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้สามารถรักษาพยาบาลพนักงาน / ผู้ป่วย ที่มีอาการป่วยรุนแรง หรือประสบอันตรายได้โดยพลัน
7. บริการฉีดวัคซีนให้พนักงาน ภายในสถานประกอบการ เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคภายในสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก
8. บริการประสานงานทีมตรวจสุขภาพประจำปี
9. บริการฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางสุขภาพต่างๆ แก่พนักงานในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม

สวัสดิการคู่สัญญารักษาพยาบาล

บริการสวัสดิการคู่สัญญารักษาพยาบาล เป็นการทำสัญญาการเข้ารับการรักษาพยาบาลระหว่างมิตรไมตรีคลินิกกับบริษัท
โดยพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะได้รับสิทธิ พิเศษ เช่น ส่วนลดค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถชำระเป็นเงินสด หรือเรียกเก็บวางบิลโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ในการส่งตัวเข้ารับการรักษา บริษัทจะต้องใช้แบบฟอร์มใบส่งตัวของทางคลินิก หรือใบส่งตัวที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการใช้สิทธิ์

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกพันธมิตรทางธุรกิจ

บริการโปรแกรมสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับพนักงานในองค์กร หรือลูกค้า สมาชิก ขององค์กรพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ
ในการเข้ารับบริการ ณ มิตรไมตรีคลินิกทุกสาขา เพื่อสร้างบริการทางสุขภาพในรูปแบบโปรแกรมเฉพาะองค์กร โดยส่งมอบให้แก่พนักงาน ลูกค้า หรือสมาชิกขององค์กรพันธมิตร ให้มีความพึงพอใจสูงสุด เช่น โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับพนักงาน / สมาชิก ของบริษัท ... เป็นต้น

บริการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ

บริการฝึกอบรมความรู้ทางสุขภาพ แก่บุคลากรในหน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ
การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกอบด้วย
1. การปฐมพยาบาลแผล / การห้ามเลือด
2. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก
3. การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
4. การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
1. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
2. การสาธิต ทดสอบกับอุปกรณ์ (หุ่น) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความจำเป็น
การฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มพนักงาน
Office syndrome ความรู้ทางสุขภาพต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น
slide effect
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ