สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) คืออะไร?

สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ซึ่งการมีสุขภาพดีของบุคคลมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการพื้นฟูสมมรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพ คือ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีเมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน
family baby smile
slide effect
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ ได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี "กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขของหน่วยบริการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ
"สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"
จึงเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม) และมักเรียกว่า "สิทธิบัตรทอง หรือ
สิทธิ 30 บาท"
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ ได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี "กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขของหน่วยบริการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ
"สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" จึงเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม) และมักเรียกว่า "สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท"
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 ข้อ คือ
1.
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2.
มีเลขบัตรประจำตัวประซาชน 13 หลัก ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
3.
ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงนรัฐ (ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลหน่วยงานอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง
family girl smile family girl smile mobile
เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เช็คหลักประกัน
slide effect
สิทธิบัตรทองกับ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
ปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมาตรการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับผู้ใช้สิทธิ มิตรไมตรีคลินิกเวซกรรม
baby kiss mom
จึงเป็นผู้ให้บริการการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิในแต่ละพื้นที่ชุมชนในโครงการ "คลินิกชุมชนอบอุ่น" เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นต้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดการรอคิวและแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หลังพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องตรวจติดตามอาการต่อเนื่องหรือโรคพื้นฐาน สามารถรักษาหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านได้ หากเกินศักยภาพก็มีระบบส่งต่อรักษาได้ทันท่วงที แจงประสานงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคลินิกอบอุ่นให้ดูแลคนไทยได้ทั่วถึง
"คลินิกชุมชนอบอุ่น" เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นต้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
girl boy mobile
slide effect
บริการที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายกับ
มิตรไมตรีคลินิก
ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับคุ้มครองค่ใช้จ่าย (คุ้มครองคำใช้จ่ายตามวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
บริการสาธารณสุข ดังนี้
การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด เวียนหัว เจ็บคอ ท้องเสีย ฯลฯ ไปจนถึงโรคเรื้อรังเบื้องต้น เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ซึ่งผู้ที่ต้องการรับบริการ จำเป็นต้องขอรับใบส่งตัวจากทางคลินิกเป็นอันดับแรกก่อนใช้บริการ
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาใช้ตามดุลพินิจของแพทย์
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การฝากครรภ์
man
man mobile
slide effect
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ