พยาบาล

 • อายุ

  ไม่เกิน 35 ปี

 • การศึกษา

  พยาบาลวิชาชีพ

 • ประสบการณ์

  การประเมินสภาพผู้ป่วย และช่วยเหลือดูแล

บทบาทหน้าที่

พยาบาลวิชาชีพสามารถมองหาการปฏิบัติที่ดีที่สุดทางด้านการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ป่วย การจัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การดูแลการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียมกันของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด และการมุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด พยาบาลยุคประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องพัฒนาทักษะหรือความสามารถ ซึ่งได้แก่

 • ทักษะเพื่อพัฒนาตน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ สามารถใช้ความรู้ในการดูแลรักษาพยาบาล กล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดเป็นระบบ ทำ พูด และรายงานอย่างเป็นระบบ
 • ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น คือ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการประสานงานที่รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง
 • ทักษะการดูแลที่เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย คู่ขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพในการทำงาน รู้จักใช้ข้อมูลทางวิชาการหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลทางด้านวิจัย และนำมาบูรณาการกับการทำงาน  โดยทักษะต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรในปัจจุบันการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพยาบาล ทั้งนี้โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติการพยาบาล

ใบสมัครงาน

วันเกิด *
เพศ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
ความสามารถในการขับขี่รถ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
ใบอนุญาตขับขี่ *
กรุณาเลือกตัวเลือก
พาหนะส่วนตัว *
ไฟล์เอกสารแนบ
บัตรประชาชน *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
สำเนาทะเบียนบ้าน *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
วุฒิการศึกษา *
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
อัพโหลดเอกสารของคุณ
(jpg. png. และ pdf. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
This website uses cookies. To develop and improve the functionality of the website and analyze data. To display content and advertisements that match the interests of users. You can read Privacy Policy for Customer and Cookies Policy

ยอมรับ