บริการตรวจรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD

  • บริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเกาท์ ฯลฯ
  • บริการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ทุกครั้งที่มารับบริการ
  • คัดกรองและประเมินปัญหาสุขภาพโดยพยาบาลและแพทย์