บริการด้านวัคซีนป้องกันโรค

ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่าปัญหาโรคติดเชื้อของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เพราะเมื่อผู้สูงอายุเกิดโรคติดเชื้อ อาจจะมีอาการที่รุนแรง และต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าคนทั่วไป หรืออาจต้องเสี่ยงต่อภาวะพิการหรือเสียชีวิตได้ และการใช้วัคซีนเป็นหนึ่งในแนวทางที่ถูกนำมาพิจารณาใช้กันมากขึ้น โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันอุบัติการณ์การเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขในระยะยาวได้ โดยประเทศไทยได้หันมาให้ความสนใจต่อแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างจริงจัง เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine)
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (Pneumococcal – Prevnar13 vaccine)
 • วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (Varicella Vaccine) (นอกสิทธิ์บัตรทอง)
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ –บาดทะยัก (dT Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR Vaccine)
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies – PCEC Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV – Gardasil Vaccine)(ตามเกณฑ์)