บริการของเรา

“ผู้นำองค์กรสุขภาพ เพื่อทุกชุมชน”

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเป็นสถานพยาบาลระดับขั้นปฐมภูมิ ที่ให้บริการทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้การบริบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานเวชศาสตร์ครอบครัว ด้วยความพร้อมด้านเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามดูแลใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง

บทบาทสำคัญของมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ การเป็นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิร่วมบริการตามนโยบายของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) ให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง )กับประชาชนคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม

ซึ่งหากท่านใดมีความประสงค์ใช้บริการ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม เป็นสถานพยาบาลหลักในการดูแลรักษาสุขภาพ สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะลงทะเบียนได้ทันที

บริการของเรา