ประกันและคู่สัญญา

มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

ให้บริการการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยไม่ค้างคืน (OPD) ให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้ที่ถือครองประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ ในเครือที่เป็นพันธมิตรกับเรา ท่านสามารถสอบถามสิทธิการใช้การรักษาพยาบาลจากประก้ันของท่าน ได้ที่หน้าสาขา ทุกสาขา

หมายเหตุ สิทธิการใช้ประกันบางบริษัทอาจไม่ครอบคลุมการให้บริการทุกสาขา


img-mobile-logo-insurance
logo-tpa

บริษัทคู่สัญญาในเครื่อ TPA


img-mobile-tpa-logo-insurance