masthead-mobile-gold-patent

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์สมัครสิทธิบัตรทองกับมิตรไมตรีคลินิก

  1. กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มที่กำหนด (Online-Registration) เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านในภายหลัง
  2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่าน เพื่อชี้แจงข้อจำกัดในการสมัคร, เอกสารที่ท่านต้องเตรียมในการย้ายสิทธิบัตรทองของท่าน และขั้นตอนการเข้ามาใช้สิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงขั้นตอนการส่งต่อโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ท่านเลือกในแบบฟอร์ม หากท่านสนใจที่จะเลือกมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่รับดูแลรักษาพยาบาลขั้นต้นของท่าน
  3. นัดหมายการรับ/ ยื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ของมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม เพื่อนำข้อมูลของท่านมาลงทะเบียนย้ายสิทธิการรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่หน่วยของมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม
  4. หลังจากมีการยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนและช่วงระยะเวลาในการขึ้นสิทธิให้แก่ท่าน

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ของท่าน กับทางมิตรไมตรีคลินิกได้ทุกสาขา หรือ สอบถามผ่านช่องทางของมิตรไมตรีคลินิกได้ที่ call center โทร 02-953-5055

**การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้ มิใช่ การสมัครสิทธิบัตรทองกับมิตรไมตรีคลินิกโดยอัตโนมัติ**