masthead-mobile-gold-patent

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) คืออะไร ?

สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ซึ่งการมีสุขภาพดีของบุคคลมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมมรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพ คือ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี เมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน

พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขของหน่วยบริการ ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ

“สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จึงเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม) และมักเรียกว่า “สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ 30 บาท”

คุณสมบัตรของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 ข้อ คือ

  1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  2. มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
  3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ (ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ) ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลหน่วยงานอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คลิกที่นี่

img-why-mithmitree

สิทธิบัตรทองกับมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

ปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมาตรการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับผู้ใช้สิทธิ มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม จึงเป็นผู้ให้บริการการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิในแต่ละพื้นที่ชุมชนในโครงการ “คลินิกชุมชนอบอุ่น” เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นต้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดการรอคิวและแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หลังพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องตรวจติดตามอาการต่อเนื่องหรือโรคพื้นฐาน สามารถรักษาหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านได้ หากเกินศักยภาพก็มีระบบส่งต่อรักษาได้ทันท่วงที แจงประสานงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคลินิกอบอุ่นให้ดูแลคนไทยได้ทั่วถึง

สิทธิบัตรทองกับมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับคุ้มครองค่าใช้จ่าย (คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) บริการสาธารณสุข ดังนี้

  • การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
  • การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด เวียนหัว เจ็บคอ ท้องเสีย ฯลฯ ไปจนถึงโรคเรื้อรังเบื้องต้น เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ การฝากครรภ์
  • บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ซึ่งผู้ที่ต้องการรับบริการ จำเป็นต้องขอรับใบส่งตัวจากทางคลินิกเป็นอันดับแรกก่อนใช้บริการ
  • ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาใช้ตามดุลพินิจของแพทย์