เกี่ยวกับมิตรไมตรีคลินิก

img-why

1 วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน” มิตรไมตรีคลินิก เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญกับผู้เข้ารับบริการ มีการรับฟังที่ดี และมีหัวใจของการให้บริการ

2 พันธกิจ

พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความครอบคลุม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาวะของชุมชนพัฒนาคุณภาพบริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการให้ความส าคัญและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างเสริมให้มีจริยธรรม พัฒนาระบบการจัดการและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทันสมัย

3 วัฒนธรรมในองค์กร

M Service Mind : การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ
M Mastery : การทำงานอย่างมืออาชีพ
T Teamwork : การทำงานเป็นทีม