รู้จักมิตรไมตรี

img-video
youtube-thumbnail-photo

รู้จักมิตรไมตรีคลินิก

มิตรไมตรีคลินิกดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการมาตรฐานทางการแพทย์ และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ คุณมลฑล มานิตย์ ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยแบบบูรณาการ ทั้งด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม และสร้างความสะดวกที่มากกว่าให้แก่ผู้รับบริการมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ก่อตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันมีคลินิกให้บริการในเครือข่ายมากกว่า 50 สาขา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง ครอบคลุมการบริการด้านเวชกรรม ทันตกรรม กายภาพบำบัด โดยแพทย์และเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการด้วยใจ

img-why

ทำไมต้องมิตรไมตรีคลินิก?

การให้บริการผู้ป่วยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่สมควรได้รับการเข้าถึงอย่างสะดวก ปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนเลือกมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมจำนวนมากกว่า 350,000 คน ด้วยองค์ความรู้ด้านสุขภาพและพนักงานที่พร้อมให้บริการ ทำให้มิตรไมตรีคลินิกมีศักยภาพในการแบ่งเบาภาระการบริการจากภาครัฐและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มารับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • img-telling-story-suthontana

    สารจากผู้อำนวยการ

    บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นปฐมภูมิให้กับประชาชนคนไทย “สร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ด้านการแพทย์” ด้วยคุณภาพการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ จากระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยมี ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการ สุดท้ายนี้ในนามของประธานคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณ ผู้รับบริการหรือประชาชนคนไทย ตลอดจนพันธมิตรเครือข่าย องค์กรปกครองในทุกพื้นที่ ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนเสมอมา ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน”
มิตรไมตรีคลินิก เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับบริการ มีการรับฟังที่ดี และมีหัวใจของ การให้บริการ

พันธกิจ

พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความครอบคลุม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาวะของชุมชนพัฒนาคุณภาพบริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการให้ความสำคัญและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างเสริมให้มีจริยธรรม พัฒนาระบบการจัดการและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทันสมัย