รู้จักมิตรไมตรี

img-video
youtube-thumbnail-photo

รู้จักมิตรไมตรีคลินิก

มิตรไมตรีคลินิกดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการมาตรฐานทางการแพทย์ และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ คุณมลฑล มานิตย์ ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยแบบบูรณาการ ทั้งด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม และสร้างความสะดวกที่มากกว่าให้แก่ผู้รับบริการมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ก่อตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันมีคลินิกให้บริการในเครือข่ายมากกว่า 50 สาขา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง ครอบคลุมการบริการด้านเวชกรรม ทันตกรรม กายภาพบำบัด โดยแพทย์และเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการด้วยใจ

img-why

ทำไมต้องมิตรไมตรีคลินิก?

การให้บริการผู้ป่วยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่สมควรได้รับการเข้าถึงอย่างสะดวก ปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนเลือกมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมจำนวนมากกว่า 350,000 คน ด้วยองค์ความรู้ด้านสุขภาพและพนักงานที่พร้อมให้บริการ ทำให้มิตรไมตรีคลินิกมีศักยภาพในการแบ่งเบาภาระการบริการจากภาครัฐและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มารับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • img-telling-story-winai

    สารจากผู้อำนวยการ

    ระบบสุขภาพขั้นปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของการเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มิตรไมตรีการแพทย์จึงให้ความสำคัญยิ่งกับการส่งเสริมนโยบายทางด้านสาธารณสุขที่มีความเหมาะสม ซึ่งนับเป็นภารกิจขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นปฐมภูมิที่ได้มาตราฐาน นำพาความอยู่ดีมีสุขสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ในโอกาสอันน่ายินดียิ่งของการก้าวสู่ปีที่ 20 ขององค์กร ผมขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความชื่นชมที่ทุกท่านได้มุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กรให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและแผนยุทธศาสตร์บริษัทในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเช่นนี้ตลอดไป

  • img-telling-story-monthon

    สารจากผู้อำนวยการ

    ตลอดระยะเวลามากกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ทางด้านระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของประชาชนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวใจหลัก คือ “การเป็นคลินิกอบอุ่น ใกล้ชิดทุกชุมชน” ด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ การแพทย์ระดับปฐมภูมิ อันก่อเกิดประโยชน์แก่สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนคนไทยอย่างทั่วถึง ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคคลากรทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนปรากฏผลงานและสามารถทำให้องค์กรได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน”
มิตรไมตรีคลินิก เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับบริการ มีการรับฟังที่ดี และมีหัวใจของ การให้บริการ

พันธกิจ

พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความครอบคลุม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาวะของชุมชนพัฒนาคุณภาพบริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการให้ความสำคัญและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างเสริมให้มีจริยธรรม พัฒนาระบบการจัดการและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทันสมัย