เกี่ยวกับมิตรไมตรีคลินิก

คณะกรรมการบริษัท

img-board-winai

นายวินัย สวัสดิวร

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดูรายละเอียด

img-board-monton

นายมลฑล มานิตย์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด

img-board-sutanat

นายสุธนะ เสตวรรณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด

img-board-veeraya

นางสาววีรยา พุ่มเข็ม

เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด

img-board-suparatnan

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดูรายละเอียด

img-board-kittisak

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดูรายละเอียด

img-board-sucha

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์

กรรมการอิสระ

ดูรายละเอียด

img-board-aong-aorn

นางสาวองค์อร สมประสงค์

กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด

img-board-sumontip

นางสุมลทิพย์ มานิตย์

กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด

img-borad-weerasak

นายวรศักดิ์ มานิตย์

กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด