เกี่ยวกับมิตรไมตรีคลินิก

คณะกรรมการบริษัท

img-board-monton

นายมลฑล มานิตย์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด

img-board-veeraya

นางสาววีรยา พุ่มเข็ม

เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด

img-board-kittisak

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดูรายละเอียด

img-board-sucha

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์

กรรมการอิสระ

ดูรายละเอียด

img-board-sumontip

นางสุมลทิพย์ มานิตย์

กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด

img-borad-weerasak

นายวรศักดิ์ มานิตย์

กรรมการบริษัท

ดูรายละเอียด